DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wieliczka.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylia Kot
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48 12 26-34-334

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 18, 32-020 Wieliczka

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Powstania Warszawskiego 18 oraz od strony Placu Kościuszki, dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Dziennik podawczy znajduje się po prawej stronie od wejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Lada recepcyjna bezpośrednio od strony wejścia dla osób z niepełnosprawnościami posiada obniżone stanowisko Dziennika Podawczego umożliwiające obsługę mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Osoby z niepełnosprawnościami mają również bezpośredni dostęp do kas: Urzędu oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w lewej części budynku (wchodząc wejściem dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami), na wprost lady recepcyjnej Dziennika Podawczego.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 7. W budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 18 oraz w każdym innym budynku Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.